Strona korzysta z ciasteczek (cookies) do przechowywania bieżących ustawień. Nie gromadzi żadnych danych personalnych ani poufnych. Ustawienia ciasteczek mogą zmienić państwo w swojej przeglądarce internetowej.

Zadania

Lp.
Stanowisko
Zakres zadań1. DYREKTOR
1) Dyrektor odpowiada za zarządzanie Domem, które wynika z Regulaminu Organizacyjnego i obowiązujących przepisów prawa oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów , instrukcji oraz  upoważnień,  
3) Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników. 
4) Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. 
5) Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor bądź zgodnie z ustawą o finansach publicznych osoba przez niego upoważniona,
6) Pod nieobecność Dyrektora zastępuje go Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
2. DZIAŁ FINANSOWY
1)  bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych ,
2)   terminowe sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych rozliczeń budżetowych ,
3)   sporządzanie planu finansowego,
4)   bieżąca analiza finansowa z wykorzystaniem środków  budżetowych,
5)   sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagradzania,
6)   kontrola i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem  funduszu płac ,
7)   prawidłowe prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym  i  ZUS ,
8)   prowadzenie wartościowej ewidencji środków trwałych , pozostałych środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
9)   prowadzenie  gospodarki finansowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
10) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,
11) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń w sprawach spornych oraz spłaty zobowiązań,
12) prowadzenie ewidencji księgowo – finansowej działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
13) terminowe regulowanie zobowiązań,
14) prowadzenie korespondencji z dostawcami kontrahentami w sprawach spornych,
15) prowadzenie rozliczeń kasowych, bankowych
16) prowadzenie depozytów , ich terminowe rozliczanie,
17) staranne przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych ,
18) archiwizacja danych księgowych.
3. SAMODZIELNE STANOWISKO 
DS KADR
1)   prowadzenie spraw osobowych pracowników,  
2)   prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, 
3)   prowadzeniem rejestru  wszystkich pracowników zatrudnionych w  jednostce , bez względu na czas i okres zatrudnienia,
4)   sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia,
5)   sprawozdania GUS,
6)   prowadzenie rejestru delegacji służbowych ,
7)   rozliczanie delegacji służbowych. 
4. DZIAŁ 
TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY

1)   zaspakajanie psychofizycznych i społecznych,  bytowych potrzeb mieszkańców zgodnie ze standardem usług świadczonych przez Dom,
2)   stworzenie warunków do samodzielności uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców,
3)   ustalanie przy udziale mieszkańca indywidualnego planu wspierania i jego realizacja,
4)   w uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
5)   otaczanie przez pracowników działu szczególną troską podopiecznych , u których wystąpiły zaburzenia procesów poznawczych i fizjologicznych,
6)  stworzenie atmosfery życzliwości i serdeczności szczególnie w stosunku do nowoprzyjętych mieszkańców ,
7)  zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez właściwą organizację pracy Domu, ustalanie  harmonogramu usług oraz pełnej informacji na ich temat,
8)  zapewnienie mieszkańcom pełnej , fachowej opieki z uwzględnieniem różnorodnych form i metod terapii i zabiegów leczniczych, pomocy socjalnej , terapii zajęciowej,
9)  prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia poprzez  doradztwo w sprawach higieny, pielęgnacji , żywienia oraz konieczności przestrzegania zasad ochrony zdrowia , wykonywanie badań profilaktycznych, dbanie o wysoką jakość sanitarną i utrzymanie czystości 
w pomieszczeniach bezpośrednio służących mieszkańcom,
10) stworzenie warunków do rozwoju osobistego mieszkańców i realizacji zainteresowań,
11) wspomaganie mieszkańca w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
12) całościowe postrzeganie mieszkańca , z uwzględnieniem i poszanowaniem jego potrzeb religijnych, tradycji , zwyczajów, a w szczególności umożliwienie mu kontynuowania praktyk religijnych zgodnie z jego wyznaniem,
13) nawiązywanie  i podtrzymywanie kontaktów z rodziną,
14) zapewnienie własnej przestrzeni życiowej  mieszkańca oraz przestrzeganie praw mieszkańca , a w szczególności prawa do zachowania godności osobistej , wyboru i zachowania odrębności,
15) współpraca z wolontariuszami ,
16) inicjowanie i organizowanie czynnego życia mieszkańców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, poprzez preferowanie form czynnego wypoczynku,
17) umożliwienie udziału w warsztatach terapii zajęciowej, tworzenie kół zainteresowań,
18) organizowanie świąt, uroczystości, okazjonalnych imprez stosownie do możliwości Domu i jego mieszkańców,
19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców,
20) rozwiązywanie konfliktów zachodzących między mieszkańcami,
21) załatwienie spraw związanych z pochówkiem zmarłego podopiecznego, odwiedzanie grobów zmarłych mieszkańców Domu.
5. DZIAŁ 
OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
1)   prowadzenie zakładowego archiwum ,

2)   pomoc techniczno – informatyczna,
3)   przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Domu oraz prowadzenie jej rejestru,
4)   prowadzenie ewidencji obrotu i stanu materiałów, ksiąg inwentarzowych , stanu magazynowego,
5)   podnoszenie estetyki  pomieszczeń i otoczenia domu,
6)   dokonywanie kasacji zużytego i zniszczonego sprzętu
7)   organizacja postępowań o zamówienia publiczne, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych,
8)   planowanie remontów i inwestycji ,
9)   wykonywanie drobnych remontów w pomieszczeniach Domu,
10) prowadzenie ewidencji zgłaszanych usterek w obiekcie oraz w miarę możliwości ich usuwanie, 
11) dokonywanie cyklicznych przeglądów  stanu technicznego budynku i pomieszczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jego funkcjonowania,
12) właściwe eksploatowanie urządzeń i wszelkich instalacji będących na wyposażeniu Domu,
13) zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia Domu,
14) ochrona obiektu z uwzględnieniem przepisów BHP i  p.poż.,
15) prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP,
16) działania mające na celu zabezpieczenie mienia znajdującego się w Domu,
17) dbanie o tereny zielone wokół obiektu, utrzymanie czystości i porządku , odśnieżanie,
18) współpraca i realizacja zaleceń Urzędów, instytucji nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego ,innych.
6. DZIAŁ 
OBSŁUGI KUCHNI
1)   sporządzanie posiłków dla mieszkańców Domu  zgodnie z ustalonym jadłospisem ,

2)   czuwanie nad jakością surowców i sporządzanych posiłków,
3)  dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kuchni 
4)  przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
5)  realizacja zaleceń i sporządzanie dokumentacji dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
6)  opracowanie dekadowych zestawów żywnościowych dla mieszkańców z uwzględnieniem zalecanych norm i zaleceń lekarza w zakresie obowiązującej diety, sporządzanie dziennego zapotrzebowania żywnościowego,
ZADANIA


I. DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ 1. Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, zwany dalej „Domem”, przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i działa na podstawie: 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm) 

ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 poz. 1837)
2. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu nakielskiego zapewniającą kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. 3. Dom jest jednostką budżetową. 4. Siedziba Domu mieści się w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8.
5. Dom ma zasięg powiatowy, a decyzję o skierowaniu do niego i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do Domu. 
6. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 
7. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Starosta Nakielski i ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.
8. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz umożliwia mieszkańcom Domu korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.


9. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

10. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności. 
11. Dom, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca, gwarantuje mu realizację świadczeń o odpowiednim standardzie w następującym zakresie: 1) potrzeb bytowych, zapewniając:

miejsce zamieszkania, 

wyżywienie, 

utrzymanie czystości i higieny, 

odzież, obuwie mieszkańcom, którzy nie mogą ich zakupić z własnych środków finansowych,
2) działań opiekuńczych, polegających na: 

pielęgnowaniu w czasie choroby, 

usprawnianiu i rehabilitacji mieszkańców, 

niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 
3) działań wspomagających, polegających na: 

umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, 

zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 

nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem. 
12. W celu realizacji zadań regulaminowych Dom współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, urzędami administracji rządowej i samorządem terytorialnym oraz korzysta z pomocy wolontariusz


II. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

1. Mieszkaniec ma prawo do: 
wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli ten wybór jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu, 

do zachowania godności osobistej, niezależności bez względu na stopień niesprawności fizycznej czy umysłowej, 

akceptacji i poszanowania oraz do zaspokojenia niezbędnych potrzeb psychicznych, bytowych, społecznych i religijnych, o ile nie narusza to praw innych, 

uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb życiowych, 

prywatności osobistej, zabezpieczenia swych rzeczy osobistych ,

korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom i uzyskania pełnej informacji o usługach, 

dokonywania wyboru form opieki i terapii oraz decydowania o innych ważnych sprawach osobistych, 

uzyskania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej, w przypadku wystąpienia ograniczenia dbania o własne interesy, 

zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu, 

uczestnictwa w pracach samorządu i wyborach do Rady Mieszkańców, 

odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony pielęgnacji i opieki, 

zarządzania własnymi sprawami osobistymi i finansowymi, 

uzyskania wyjaśnień w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie Domu, 

do zwrotu zapłaty za nieobecność w Domu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.
2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest: 

dbanie, w miarę możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w swoim najbliższym otoczeniu, 

przestrzeganie zasad współżycia, regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych, 

poszanowanie praw innych współmieszkańców oraz pracowników Domu, 

dbanie o mienie Domu, 

ponoszenie opłat za pobyt w Domu, 

współdziałanie z zespołem terapeutycznym w ustalaniu optymalnego indywidualnego planu wsparcia.